نکات مهم در طراحی نما

نما چیست


نما سازنده شکل کلی و پوسته خارجی هر شی را گویند
با توجه به اینکه قوانین مربوط به طراحی نما های شهری توسط ارگان های مربوطه وضع شده است و این معماران می باشند که طراحان نماهای شهری به حساب می آیند . می بایست برنامه ریزی ای صورت پذیرد که بتوان به یک هماهنگی و هارمونی در نماهای شهری برسیم
هر نما می بایست از نظر بصری با نما های مجاور خود همخوانی داشته باشد . بنابراین‌ می‌بایست ابتدا اجزاء نما را شناخت‌

عناصر و اجزاء نما


در زمان رویت نما ها فقط علائم بصری رویت نمی شوند بلکه کلیه المان ها بخشی از بدنه و مجموعه عوامل بخشی از محیط اطراف به حساب می ایند
این عناصر در دسته‌های‌ زیر قابل‌ تقسیم‌بندی‌اند
پهنه‌بندی‌ سطوح
خط زمین
خط آسمان
سطوح‌ کدر و شفاف
ورودی
بالکن
کنسول
پلکان‌
جنس‌ و رنگ‌ مصالح‌
سطوح‌ پر و خالی‌
تناسبات‌
خطوط غالب‌ در نما
عرض‌ قطعات
هندسه‌ پنهان‌
تزئینات
عناصر الحاقی‌

پهنه‌بندی‌ سطوح


هر نما از لحاظ سطح معمولا به فضا های مختلفی تقسیم می شود . این فضا ها زمانی قابل رویت می شوند که بتوان محدوده ای برای انها تعیین نمود . یک نما می تواند فقط شامال یک بخش یا فضا و یا بخش ها و فضا های متعددی باشد
بخش ها و یا فضا ها یکمک احجام‌ متفاوت‌ ایجاد می‌گردند و یا توسط محدوده‌هایی‌ که‌ ایجاد مرز می‌نمایند. هرگونه‌ تغییر در بافت‌ سطوح‌ یا نحوه‌ ترکیب اجزاء آن‌ بخش متفاوت را ارائه می‌دهد
آنچه‌ در پهنه‌بندی‌ یک‌ نما مدنظر قرار می گیرد
ابعاد و اندازه‌ پهنه‌ها
تناسبات‌ هر پهنه‌
نحوه‌ ترکیب‌ پهنه‌ها
شکل‌ هر پهنه‌
بافت‌ پهنه‌ می‌باشد، تا در نهایت به خلق سطحی گویا از باب بصری منجرشود

طراحی نما


سطوح‌ کدر و شفاف


سطوح‌ شفاف‌ آن‌ بخشی‌ از بدنه‌ را شامل‌ می‌شوند که‌ از مصالح ‌شفاف‌ یا نیمه‌شفاف‌ مانند شیشه ساخته شده باشد. سطوح کدر از مصالح‌ غیرشفاف‌ ساخته‌ می‌شوند مانند: آجر، سیمان‌ و
در بررسی‌ این‌ سطوح‌ و دست‌یابی‌ به‌ قانونمندی میان‌ آنان‌ در یک‌ بدنه‌، باید به‌ موارد زیر توجه‌ نمود
میزان‌ پیوستگی‌ یا تفرق‌ سطوح‌ شفاف که‌ نمایانگر ارتباط میان‌ سطوح‌ و نحوه‌ پراکندگی‌ شفافیت‌ در بدنه‌ است‌
درصد سطوح‌ شفاف‌ به‌ کدرکه‌ نشان‌ می‌دهد چه‌ مقدار از کل ‌سطح‌ بدنه‌ شفاف‌ بوده‌ و در کل‌ بدنه‌، بدنه‌ای‌ نسبتاً شفاف‌ یا نسبتاً کدر است‌
تناسبات‌ سطوح‌ یعنی‌ نسبت‌ ارتفاع‌ به‌ عرض‌ سطح‌ شفاف‌ که ‌نمایانگر میزان‌ کشیدگی‌ سطوح‌ شفاف‌ می‌باشد
شکل‌ سطوح‌ شفاف‌، و اینکه‌ آیا سطح‌ شفاف‌ از نظر شکلی ‌هندسی‌ است‌ یا غیرهندسی‌، منتظم‌ است‌ یا غیرمنتظم‌، متقارن‌
میزان‌ فرورفتگی‌ یا پیش‌آمدگی‌ احتمالی سطوح در بدنه‌ که ‌نمایانگر اختلاف‌ سطوح‌ شفاف‌ با سطح‌ بدنه می‌باشد
گاه‌ ممکن‌ است‌ سطح‌ شفاف‌ نسبت‌ به‌ بدنه‌ دارای‌ چرخش‌ باشد. این‌ چرخش‌ می‌تواند حول‌ محور عمودی‌ یا محور افقی‌ سطوح‌ شفاف بوده‌ و یاترکیب‌ از ایندو باشد
(جنس‌ سطوح ‌)کاملاً شفاف‌ یا نیمه‌شفاف‌ بودن‌
رنگ‌ سطوح‌
میزان‌ انعکاس‌ سطح‌ شفاف‌ که‌ نمایانگر میزان‌ بازتاب‌ نور توسط سطح‌ شفاف‌ و به‌ عبارتی‌ میزان‌ آینه‌ بودن‌ آن‌ است‌
امکان‌ دید از بیرون‌ به‌ درون‌ توسط سطوح‌ شفاف‌